Shigeki Hirokawa (and the rest of his gang) dead in 'Battle Royale'
Shigeki Hirokawa (1983 - )
Battle Royale (Batoru Rowaiaru) (2000) [Shou Tsukioka, Boy #14]: Machine-gunned, along with the rest of his gang, by Masanobu Ando on the beach, after Masanobu grabs Shiro Gou's gun.
Back to H Index
Back to Main Index
Shigeki Hirokawa from 'Battle Royale'