Junichi Naitou in 'Battle Royale'
Junichi Naitou
Battle Royale (Batoru Rowaiaru) (2000) [Yuichiro Takiguchi, Boy #13]: Stabbed in the chest (off-screen) by Kou Shibasaki; his body is shown afterwards (along with Satoshi Yokomichi's).
Back to N Index
Back to Main Index